Logo Made In Wales

Hufenfa De Arfon yw Un o Gwmnïau Llaeth
Cydweithredol Mwyaf Blaenllaw Cymru

Hysbyseb Teledu

Rydym yn hapus iawn ein bod bellach wedi lansio ein hysbyseb teledu newydd ac ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth ar hyd a lled Cymru bod ein cawsiau Dragon i gyd, 100% yn cael eu gwneud gyda llaeth Cymreig. Lansiwyd ef i gyd-fynd â Dydd Gŵyl Dewi 1af Mawrth gyda’r llinell tag ‘Balch o fod yn Gymraeg’.  Merch ifanc, Efa Roberts disgybl yn Ysgol Tryfan Bangor yw wyneb yr ymgyrch. Mae’r hysbyseb yn cael ei ddarlledu ar drothwy’r diwrnod mawr ar 1af …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Ymweliad Cyngor Gwynedd

Roedd yn bleser cael croesawu criw o Gyngor Gwynedd ar safle ar 9fed Mai. Daeth cynghorwyr a swyddogion y cyngor i’r hufenfa fel rhan o weithgareddau wythnos busnes y cyngor a drefnwyd i hyrwyddo a thynnu sylw at fusnesau llwyddiannus yn eu hardaloedd. Dyma’r tro cyntaf i aelodau Cyngor Gwynedd ddod i HDA ers i ni fuddsoddi miliynau i ddatblygu ein cyfleusterau a gosod uned gwneud caws newydd ac adnoddau adran pacio. Ymwelodd chwe aelod gan gynnwys Elfed Powell Roberts, …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Dathlu Cerrig Milltir Arbennig

Mae dau aelod o staff wedi dathlu cerrig milltir arbennig yn Hufenfa Arfon. Mae Morgan Owen yn dathlu deugain mlynedd o wasanaeth i gydweithfa llaeth hynaf Cymru. Mae Morgan yn byw yn agos iawn i’r Hufenfa yn Llanarmon ac yn gweithio yn yr adran gaws ac yn rhan o’r tîm sy’n gwneud y cawsiau Dragon sydd wedi ennill nifer o wobrau, a’r caws mae’r Hufenfa yn wneud i’r archfarchnadoedd mawr ar draws Prydain. Yn ogystal, mae Gareth Parry wedi nodi …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Cefnogi Hosbis yn y Cartref

Mae Hufenfa De Arfon wedi casglu dros £1000 at elusen leol Hosbis yn y Cartref Gwynedd a Môn. “Mae Hufenfa De Arfon yn awyddus iawn i godi arian at achosion lleol.  Credwn ei fod yn bwysig i ni geisio codi arian pob blwyddyn i elusennau sy’n darparu gwasanaethau hanfodol i gymuned wledig fel hon.  Pob blwyddyn byddwn yn cynnal raffl Nadolig ac yn dewis elusen i’w gefnogi” dywedodd Haf Williams o Hufenfa De Arfon.  “Eleni, dewisodd staff Hosbis yn y …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion

Lesley Griffiths AC

Croesawodd Hufenfa De Arfon Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig yng Nghymru ddydd Iau, 18fed Ionawr 2018. Cafodd y Gweinidog gyfle i gyfarfod gyda staff a ffermwyr gyfarwyddwyr y gydweithfa cyn mynd ar daith i weld y safle i gyd.  Cafodd gyfle i weld y buddsoddiadau gwerth £12 miliwn mae’r hufenfa wedi eu gwneud i greu adnodd prosesu a phacio caws o’r radd flaenaf. Un o bigion yr ymweliad oedd y cyfle i flasu …

Darllenwch Fwy

  • Newyddion
Darllenwch Fwy?12345678910